เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระครบครบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้วยเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำ 2 รูปแบบ

เหรียญทองคำแท้ขัดเงา 96.5% น้ำหนักโดยประมาณ 19.1 กรัม สร้างตามจำนวนสั่งจอง บริจาคบูชาองค์ละ 35,900 บาท และ เหรียญสามกษัตริย์ จัดทำแบบทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ซม. ความหนา 1.5 มม. บริจาคบูชาองค์ละ 499 บาท จัดสร้างจำนวนจำกัด

เหรียญทองคำแท้ขัดเงา ด้านหน้า และด้านหลัง เหรียญทองคำแท้ขัดเงา 96.5% เช่าบูชาองค์ละ 35,900 บาท

รูปเหรียญสามกษัตริย์ ด้านหน้า และด้านหลัง เหรียญสามกษัตริย์ เช่าบูชาองค์ละ 499 บาท

โดยสามารถเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกได้ที่

กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ มจธ. ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (แบบแสดงความจำนงการเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก)

และสามารถชมเหรียญที่ระลึกตามสถานที่ ดังนี้

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • สหกรณ์ร้านค้า มจธ.
  • ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สำนักหอสมุด มจธ.
  • สำนักงานหอพักนักศึกษา มจธ.

รายได้จากการเช่าบูชาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัยสำหรับนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุพิชฌาย์ เตชะธิติธนวงศ์ และนางสาวชุตินันท์ ผ่องศรี
กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
โทรศัพท์ และโทรสาร 0-2470-8365 หรือ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
โทร. 0-2470-8415-6

พิธีพุทธาภิเษกนำชนวนมวลสารร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และในวันวิสาขบูชา วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

พิธีพุทธาภิเษก พิธีพุทธาภิเษก พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษกนำชนวนมวลสารร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และในวันวิสาขบูชา วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ นำชนวนมวลสารร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลังเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ

    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปแบบเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ประทับบนเก้าอี้ พระหัตถ์ขวาทรงถือธารพระกร มีข้อความ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลังเหรียญ มีตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีข้อความ “๕๕ ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘”

แบบแสดงความจำนงการเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก

แบบแสดงความจำนงการเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก

รายละเอียดแผ่นพับ

รายละเอียดแผ่นพับ