“โอกาสสำคัญของคุณ ร่วมเพิ่มบุญกับมจธ.”

ให้โอกาสเพื่อสร้างคนเก่งและคนดี
ารมีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสเช่นนั้น แม้จะมีความรู้ ความสามารถ แต่ยังพบกับอุปสรรคที่สำคัญ คือ ทุนการศึกษา

โครงการ "โอกาสสำคัญของคุณ ร่วมเพิ่มบุญกับ มจธ." จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา ท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญ ที่ช่วยเป็นจุดเริ่มต้น และเติมเต็ม อนาคตของนักศึกษาให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงในรั้ว มจธ.

วัตถุประสงค์โครงการ
 • เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
 • เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และความสามารถเฉพาะด้าน
 • เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย
 • เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างเสริมทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อโครงการ "โอกาสสำคัญของคุณ ร่วมเพิ่มบุญกับ มจธ."

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ร่วมบริจาคโครงการ “โอกาสสำคัญของคุณ ร่วมเพิ่มบุญกับ มจธ.”

ช่องทางการบริจาค

 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา COMP. Code 50008 (บริจาคผ่านตู้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking)
 2. กรณีสั่งจ่ายเช็ค/ธนาณัติ กรุณาสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค
 3. e-Donation: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  หมายเหตุ สามารถชำระผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร

กรุณานำส่งสำเนาใบฝากเงิน เพื่อใช้สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินกลับมาที่

 • โครงการโอกาสสำคัญของคุณ ร่วมเพิ่มบุญกับ มจธ. (นำส่งสำเนาใบฝากเงิน)
 • กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. โทร. 0 2470 8107, 0 2470 8098
 • กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มจธ. โทร. 0 2470 8094, 02 470 8112
 • กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มจธ. โทร. 0 2470 8415 ถึง 6
 • โทรสาร 0 2470 9860
 • อีเมล์ giving.kmutt@kmutt.ac.th 
    why i give

ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล