รายนามผู้บริจาคสมทบทุน

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

 • บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด (มดอุตสาหการรุ่นที่ 27)
 • ชมรมมดรุ่นที่ 12
 • เงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (มดศิษย์เก่า)
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บริษัท ชิโนไทย จำกัด (มหาชน)
 • มด-กรมทางหลวง
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
 • มดโยธารุ่นที่ 18
 • มด-กทม.
 • ศ.ดร.ชัย รุ่นที่ 18 ภาควิศวะกรรม คณะโยธา

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

 • มดโยธารุ่นที่ 8
 • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 • มดโยธารุ่นที่ 23
 • กลุ่มบริษัท ไทยโตชิบา จำกัด
 • คุณประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 14)
 • ชมรมมด 12
 • บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 • มด- การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • มดโยธา รุ่นที่ 9
 • มดโยธารุ่นที่ 11
 • มดโยธารุ่นที่ 13
 • มดโยธารุ่นที่ 20
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คุณสุพจน์ ทรัพย์ล้อม (ปลัดกระทรวงคมนาคม) วศ.โยธารุ่น 12
 • มดโยธา (ปริญญาโท-เอก ห้องปฏิบัติการคอนกรีต)
 • มดโยธารุ่นที่ 10
 • มดโยธารุ่นที่ 15
 • มดโยธารุ่นที่ 24
 • มดโยธารุ่นที่ 17
 • มดโยธารุ่นที่ 16
 • คุณชาญชัย ธารรักประเสริฐ (รุ่นที่ 18 ภาคเครื่องกล)
 • คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ.
 • คุณชาญวิทย์ พนาสันติภาพ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 1)
 • คุณบุญชัย-ธิติมา หล่อพิพัฒน์
 • บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 
 • บริษัท เอส.เอ.ปิโตรเทค จำกัด
 • บริษัท เอส.พี.พลาสติก อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด
 • บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด โดยคุณสันติ ภิรมย์ภักดี
 • บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด
 • มดโยธารุ่นที่ 19
 • มดโยธารุ่นที่ 25
 • มดโยธารุ่นที่ 28
 • มดโยธารุ่นที่ 33
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มจธ. จำกัด
 • หจก.โภคาเฟอร์นิเจอร์
 • โครงการ Civil Camp รุ่น 5 โดย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
 • บริษัท เออร์มีน่า จำกัด (อุตสาหการ รุ่นที่ 30)
 • ISO สติว (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณประธาน บัวเล็ก
 • ไทยนิปอน สติล (ภาคอุตสาหการ)
 • คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
 • คุณไพศาล สิริจันทรดิลก (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณจุมพล สำเภาพล (มดโยธารุ่นที่ 12)
 • คุณนคร-รศ.พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์
 • คุณปราโมทย์ รัตนครอง (มดเครื่องกลรุ่นที่ 13)
 • คุณพีระพล สาครินทร์ (มดโยธารุ่นที่ 11)
 • คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก (มดอุตสาหการรุ่นที่ 12)
 • คุณวรพันธ์ ปิณฑวณิช (มดโยธารุ่นที่ 4)
 • คุณวิรุฬห์ ฮาสุวรรณกิจ (มดอุตสาหการรุ่นที่ 20)
 • คุณวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ (มดโยธารุ่นที่ 12)
 • คุณสนั่น อังอุบลกุล
 • คุณสมชัย รุจิวงศ์โรจน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณสมบุญ ชัยเกษตรสิน (มดเครื่องกลรุ่นที่ 17)
 • คุณสมประสงค์ บุญญชัย (มดอุตสาหการรุ่นที่ 13)
 • คุณสวัสดิ จันทร์ตระกูล
 • คุณสุมิท แช่มประสิทธิ์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด
 • บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด
 • บริษัท เอนแอล ดีเวลลอบเมนต์ จำกัด
 • บริษัท เอนไวรอนเทค จำกัด
 • บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท แคปปิตอลจี จำกัด
 • บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ สตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด
 • บริษัท ดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
 • บริษัท ดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางมด แท็กซี่ จำกัด 
 • บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลล์ จำกัด
 • บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด
 • บริษัท สุทัศน์ วิศวการ (1994) จำกัด
 • บริษัท อมรและบุตร จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ผศ.แสวง กะระณา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 4)
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (คณะวิทย์)
 • มดโยธารุ่นที่ 6
 • รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
 • รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 20)
 • รศ.นฤมล จียโชค
 • สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หจก.สามัญนิติบุคคลกิจการร่วมค้างามวงศ์วาน
 • หจก.สุเพ็ญน้ำพริกแกง
 • อ.เชาว์ เนียมสอน (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 10)
 • อ.อัจฉรา ศรีทรงผล

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนไม่เกิน 100,000 บาท

 • เวิลด์ปั๊ม ประเทศไทยจำกัด คุณวีระกาจ ดอกจันทร์ (รุ่นที่ 17 ภาคมดอุตสาหการ)
 • โครงการคอนกรีตพลังช้างโดยปูนช้าง
 • กองแผนงานพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเคมี รุ่นที่ 25
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • คนรักษ์เอกลักษณ์ภาษาไทย
 • ครอบครัวสิริชัยเวชกุล
 • คุญสมเร็จ สุวรมงคล (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 9)
 • คุณเกรียงไกร กอวิเศษไชย (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณเกรียงไกร มณีวงศ์วิจิตร (รุ่นที่ 39 ภาคโยธา)
 • คุณเจน บุญซื่อ
 • คุณเจริญ ประจำแท่น (มดโยธา รุ่นที่ 6)
 • คุณเจริญ พรหมปัญญานันท์ (มดเคมีรุ่นที่ 2)
 • คุณเจษฎา จันทวงษ์โส รุ่นที่ 26 ภาคอุตสาหการ
 • คุณเจษฎา ศรีทวีกุล (มดระบบควบคุมและเครื่องมือวัด รุ่นที่ 45)
 • คุณเจษฎา สุภาไชย (วิศวะเครื่องกลรุ่น 24 )
 • คุณเฉลิม ซื่อภักดี รุ่นที่ 15 ภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
 • คุณเฉลิมชัย หมอยาดี
 • คุณเฉลิมชัย หมอยาดี (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 2)
 • คุณเฉลิมพล ตันวัชรปาณี (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณเทพฤทธิ์ รัตนตรัยรักษ์
 • คุณเบญจพร สุวรรณชาติ
 • คุณเบญจวรรณ คลองบุ่งคล้า
 • คุณเผ่าเทพ ภาระรม รุ่นที่ 5 ภาคอิเล็คฯ คณะวิศวะ
 • คุณเมธาวิน-คุณสุขฤทัย เลขยานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณเมธี วินัยโรจน์
 • คุณเศรษฐพงศ์ วิภารัตน์
 • คุณเสวี สมทรัพย์
 • คุณเอกชัย คำสุวรรณ
 • คุณแก้วตา วิศวบำรุงชัย
 • คุณแตง ธรรมวงษ์
 • คุณโชคชัย คุณวาสี (มดเครื่องกลรุ่นที่ 20)
 • คุณโชคชัย พยัตติกุล (มดโยธารุ่นที่ 13)
 • คุณโสมรัศม์ ศิริมงคล (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณโอภาส หิรัญกาญจน์ (รุ่นที่ 18 ภาคไฟฟ้า)
 • คุณโอภาส อุชชิน (มดเคมีรุ่นที่ 1)
 • คุณไตรยุทธ มาตุรังคกุล (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณไตรวิตต์ ตรีเลิศรัตน์
 • คุณไทร แซ่ตั้ง
 • คุณไพทูตร อิสริกะพฤทธิ์
 • คุณไพรัช ลิ้มตระกูล
 • คุณไพศาล กานธนาวัฒน์ (มดโยธา รุ่นที่ 15)
 • คุณไมตรี โชติชัยสถิตย์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 11)
 • คุณไสวย์ โชติกะสุภา 
 • คุณกนกธร วงษ์ศิริ
 • คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย
 • คุณกมลวรรณ ไพศาลโรจนรัตน์
 • คุณกมลวรรณ ไพศาลโรจนรัตน คณะ IT
 • คุณกรรชงค์ กฤตประโยชน์
 • คุณกฤตพร เศรษฐปัญญา
 • คุณกฤษติน น้อยนารถ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณก้องเกียรติ สรวิสูตร (มดเครื่องกลรุ่นที่ 7)
 • คุณกัญญานี ศรีดาวเมือง
 • คุณกัณณภาส เจ้าพิทักษ์วงศ์
 • คุณกันยารัตน์ กิจงาม
 • คุณกิตตญาณ์ เฟื่องชูนุช
 • คุณกิตติ บุญอำนวย
 • คุณกิตติ วัฒนพงษ์
 • คุณกิตติ วุฒิเจริญศักดิ์ (มดระบบควบคุมและเครื่องมือวัด รุ่นที่ 45)
 • คุณกิตติชัย สมิทธิเนตย์ (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณกิตติศักดิ์ พลอยพาณิชย์ (รุ่นที่ 18 ภาคอุตสาหการบางมด)
 • คุณกิติชัย ปิติมานะอารี (วิศวกรรมเครื่องกลรุ่นที่ 25)
 • คุณขจรชัย ผดุงศุภาไลย (มดเครื่องกลรุ่นที่ 19)
 • คุณคมศักดิ์ จิราชัยรัตน์ (มดวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 30)
 • คุณจรัล จิรวิบูลย์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 20)
 • คุณจรัสดาว อินทรทัศน์
 • คุณจักรกฤษณ์ จิรอุไรพงศ์ (มดวิศวเคมีรุ่นที่ 23)
 • คุณจักรษุมล ม่วงศิริ
 • คุณจักรินทร์ บุญเพียรผล (รุ่นปี 51 ภาค Printing)
 • คุณจันเพ็ญ พมรรุ่งเรือง
 • คุณจันทนา (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณจันทร์ แก่นแก้ว
 • คุณจันทร์เพ็ญ อามรรุ่งเรือง (ครุศาสตร์ CMM รุ่น6)
 • คุณจันทิมา จันทรเสถียร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)
 • คุณจารุรัตน์ วรนิสรากุล
 • คุณจำลอง แย้มนุภา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 1)
 • คุณจิดาภา อุดมวิริยะเสรี
 • คุณจิตกร รัตนพิภพ
 • คุณจิตลดา อนันปัญญาสุข (รุ่นที่ 6)
 • -คุณจีรศักดิ์ ถาบันชา
 • คุณจีรศักดิ์ ทองทา บริษัท อินโนเทคโซลูชั่น จำกัด (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 10)
 • คุณจุไรรัตน์ สินแสง (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี (JMI-PJM7รุ่นที่ 7)
 • คุณจุมพล จันทร์พันธุ์ (มดวศ.เคมี รุ่นที่ 14)
 • คุณจุมพล ศรีณรงค์สถิตย์ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณฉัตรีญา สวมสูง (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณฉันทนา ป้ญญาธนากร
 • คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์
 • คุณชนะ จันทร์พาณิชยระวี 
 • คุณชนะ จันทร์พาณิชระวี (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 13)
 • คุณชนันพร ภูมิรัตน์
 • คุณชลภูมิ เอนกวนิส (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 24)
 • คุณชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณชวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
 • คุณชัชชญา ประสงค์ดี (มด CPE รุ่นที่ 13)
 • คุณชัชสรี อิงคสัมพันธ์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณชัยเสริฐ ตรีนุภาพ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
 • คุณชัยณรงค์ กิตติญาณปัญญา
 • คุณชัยรัตน์ ฉันทแสนย์ (มดครุไฟฟ้ารุ่นที่ 21)
 • คุณชาติชาย จิรวิชา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 13)
 • คุณชำนาญ กิจสมมารถ (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณชำนาญ ชลิศราพงศ์
 • คุณชุมพล แซ่ลิ้ม (รุ่น 39 ภาคเครื่องกล)
 • คุณชุมพล คันธวิวรณ์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 3)
 • คุณชูเกียรติ จันทรอักษร
 • คุณชูศักดิ์ เหล่านฤรัตน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณฐานวุฒิ เอี่ยมทศ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 35)
 • คุณฐิติกาญจน์ ภักดิอาภรณ์
 • คุณณรงค์ โชคจันทร์ชนก
 • คุณณัฐพงศ์ วุฒิกร (อุตสาหการ รุ่นที่ 34)
 • คุณณัฐพล ประถมอารีย์
 • คุณณัฐพาส อัสนี
 • คุณณัฐวุฒิ ประสพเหมะ (มดป.โท....)
 • คุณณิชาภัทร อาร์ค
 • คุณดวงเดือน ชั้วหิรัญ
 • คุณดวงนุช ตันตระกูล (โมเนม มินิมาร์ท)
 • คุณดวงพร เอี่ยมพิษณุวงศ์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณดัชนีย์ จิรพรชัย
 • คุณดำรงค์ โพธิ(มดเครื่องรุ่นที่ 24)
 • คุณดิเรกฤทธิ์ เด็กสกุล (มดอุตสาหการ)
 • คุณดุษฎี แก้วรักษ์ (มดอุตสาหการรุ่น 32)
 • คุณทรงพันธุ์ โลจนานนท์
 • คุณทรงศักดิ์ ศรีสมัย
 • คุณทวีป อัศวแสงทอง (วิศวกรรมไฟฟ้ารุ่น 20 )
 • คุณทวีศักดิ์ ตันติแก้วประโยชน์ (วิศวกรมโยธา รุ่นที่ 41)
 • คุณทศพร นิตะโย
 • คุณทัศพร ฉวีสุข
 • คุณทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ 
 • คุณทิพย์คิณี สนทรวรรณ์
 • คุณทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
 • คุณทิวา ศรีตระกูล (มดเคมีรุ่นที่ 2)
 • คุณทีปณัฐ พรทมะวีระ
 • คุณธนภัทร บารมีแสงเพชร (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณธนวรรธน์ จิรธนวรกาญจน์ (รุ่นที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 • คุณธนวัฒน์ เทียงทองนุกูล (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รุ่น 20)
 • คุณธนัชพร บุญปี ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 • คุณธนา ประจวบเหมาะ
 • คุณธนิต เริงทัย (รุ่นที่ 35 ภาคมดเคมี)
 • คุณธนิตสรณ์ จิระพรชัย
 • คุณธนิพรรณ สมร่าง (มดไอที ป.โท รุ่นที่ 48)
 • คุณธรรมนูญ กษีรสกุล (มดโยธารุ่นที่ 22)
 • คุณธรรมนูญ บัวหอม (มดเครื่องกลรุ่นที่ 30)
 • คุณธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
 • คุณธัญ หันตวงษ์
 • คุณธัญยรัตน์ วิทรายคำ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณธานิน (วิศกรรมไฟฟ้ารุ่นที่ 10)
 • คุณธิติรัตน์ ธนาสุขสมบัติ
 • คุณธีรเชษฐ์ ศรีธวัชพงศ์ (มดโยธารุ่นที่ 24)
 • คุณธีรภัทร จึงมีผลบุญ
 • คุณธีรศักดิ์ เอี่ยมจำรัส (มดอุตสาหการรุ่นที่ 34)
 • คุณธีระ อิ่มสมบัติ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 3)
 • คุณธีรุฒม์ จิรพรชัย
 • คุณนทิศวร์ ศุภศาสตร์สิน (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณนพคุณ สุวรรณตระกูล (มด สถาปัตย์ รุ่นที่ 10)
 • คุณนพดล ตรีวรกุล
 • คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
 • คุณนพรัตน์ ทองผดุงโรจน์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณนภัสวรรณ์ เสนาวิน
 • คุณนภัสสร กรดี
 • คุณนรงค์ (รุ่นที่ 2 ภาคไฟฟ้า)
 • คุณนราสิฐ สันสมภาค (มดเคมีรุ่นที่ 8)
 • คุณนรินทร์ เนตรประดิษฐ์
 • คุณนริศร เทียมจรัส (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 38)
 • คุณนฤนิย์ จันทร์บาง
 • คุณนวพร ถิระพงศ์
 • คุณนัดนะรินทร์ ผูภา
 • คุณนิติ เจริญขวัญเมือง (มดโยธารุ่นที่ 4)
 • คุณนิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา
 • คุณนิธิกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 • คุณนิพัทธ์ เลิศพันธวงศ์ (มดแม็คคารุ่นที่ 1)
 • คุณนิรุธ จินเรือง (รุ่น 25)
 • คุณนิลวรรณ ปักษา (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณนิศากร มณีรัตนศุภร (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณนุจนาค รังรอง (คณะ ไอที)
 • คุณนุชจรินทร์ เหลืองสะอาด
 • คุณบวรศักดิ์ คงเสน(อุตสาหกรรม)
 • คุณบัญชา แซ่หลิม (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 20)
 • คุณบัณฑิต กวีพรพจน์
 • คุณบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณบุญเจริญ ศิริเนาวกุล
 • คุณบุญเรือน ศรีเดช (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
 • คุณบุญเลิศ รจนากูล
 • คุณบุญเอื้อ สุวรรณ
 • คุณบุญชัย กวีพรพจน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 16)
 • คุณบุญชัย บุษราคัมวิเศษ รุ่น 35 ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คุณบุญชื่น เชียรเจริญธนกิจ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณบุญญะ เทียนทอง (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณบุญตา ล้อมฉิมพลี
 • คุณบุษรินทร์ เกษมชัยนันท์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณปกรณ์ ฐานะกาญจน์ (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณปณิธิ พุทธรักษา
 • คุณปรเมษฐ ไชยรัตน์ (รุ่น 28 ภาคเครื่องกล)
 • คุณประเสริฐ คันธมานนท์
 • คุณประเสริฐ วัฒนมงคลนาน (มดโยธา รุ่นที่ 37)
 • คุณประกายกานต์ ประคุณสุขใจ
 • คุณประจักษ์ กาญจนจงกล (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณประจักษ์ อึ้งประเสริฐ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 29)
 • คุณประชา เพชรสุขสันต์
 • คุณประชา พฤกษาชื่น
 • คุณประดิษฐ์ สระดินดำ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 10)
 • คุณประทวน อินทโชติ (มดอุสาหาการรุ่นที่ 9)
 • คุณประทีป รังสิโรจน์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 1)
 • คุณประทุม สมราษี
 • คุณประพนธ์ ประสพวัฒนา (มดเคมีรุ่นที่ 2)
 • คุณประพันธ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณประยงค์ มานิตยกุล (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณประวิทย์ เขมะสุนันท์ 
 • คุณประวิทย์ รักษ์ไพเศษ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณประสงค์ บุศปพงศ์ (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณประสาน พงสุธา รุ่นที่ 21 ภาคไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คุณประสาร ศรีศุภชัยยา (มดโยธารุ่นที่ 19)
 • คุณประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณปรัชญา เต็มอุดม (มด GMI รุ่นที่ 9)
 • คุณปราโมทย์ ธีรกุล
 • คุณปราณี คงสาคร
 • คุณปริญญา สุทธาเวศ
 • คุณปริพัตร แสงประเสริฐ (รุ่นที่ 6 ภาคมดไอที ป.โท)
 • คุณปรีชา เลิศอัศวิทวัส
 • คุณปรีชา ภูริลลดาพันธ์(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9)
 • คุณปรีชา ศรีไทรล้วน (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณปวีณา หมื่นจี้ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณปัญญา วีระเชี่ยวชาญชัย(มดเคมีรุ่นที่ 27)
 • คุณปานวาด จิรพรชัย
 • คุณปิติ สุวรรณโชติ
 • คุณปิยธิดา ปานนพภา
 • คุณปิยวรรณ วสุรไพบูรณ์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณปิยะวิทย์ นีละวัฒนาสุข (มดเคมี รุ่นที่ 1)
 • คุณพงศ์เทพ ร่วมพัฒนกิจ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 13)
 • คุณพงศ์กร จันทร์แย้ม
 • คุณพงศ์พร สุวรรณกูฎ(มดอุตสาหการ รุ่นที่ 24)
 • คุณพงศ์พัฒน์ ดวงภักดี
 • คุณพงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
 • คุณพงศ์วิทย์ ลิขิตพิริยะ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณพงศ์สันต์ อภินันท์
 • คุณพงษ์พันธ์ อโณทัยไพบูลย์ (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณพจน์ สัจวาณิชย์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 4)
 • คุณพณะ เจือทอง (มดอุตสาหการรุ่นที่ 12)
 • คุณพนม ยิ่งไพบูลย์สุข รุ่น 20 ภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวฯ
 • คุณพนา อังกาบ (มดเคมีรุ่นที่ 14)
 • คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต (มดฟิสิกส์รุ่นที่ 24)
 • คุณพรเพ็ญ นันทวิสารกุล
 • คุณพรชัย แสงอังศุมาลี (โยธา รุ่น 20)
 • คุณพรนรงค์ โฮมวงศ์(รุ่น 22 คณิตศาสตร์)
 • คุณพรรณศิริ ศรีธวัช (มดอุตสาหการรุ่นที่ 1)
 • คุณพรสวัสดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา (มดเคมี รุ่นที่ 1)
 • คุณพรหมพรษ์ กิตติศักดิ์ศิริกุล
 • คุณพร้อม จิตระวิชเวช (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณพลัฎฐ์-ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช
 • คุณพัชรนันท์ พงศ์กิติวณิชกุล
 • คุณพัชราพร ลวันยานนท์
 • คุณพัฒนวงศ์ สวนาพร (มดเคมีรุ่นที่ 3)
 • คุณพัฒนวุฒิ ทัศยโยธา รุ่นที่ 43 ภาค ป.2. "45 คณะวิศวฯ
 • คุณพิเชษฐ์ สินธุวงษ์ภูษา (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 26)
 • คุณพิชัย กมลขันติกุล (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณพิชาญ มหาชนก (มดเคมีรุ่นที่ 3)
 • คุณพิชิต ขจรเดชะ
 • คุณพิทักษ์ โอราณวิริยกิจ
 • คุณพิมพิไล ธรรมสุริย
 • คุณพิมพิศา เกิดอยู่
 • คุณพิมลวรรณ ศิริโรจนากร
 • คุณพิรุฬห์ ธนกิจจารุ (มดเคมีรุ่นที่ 2)
 • คุณพิศวรรณ แซ่จู
 • คุณพีระวัฒน์ เลิศกมลสิน (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณพูนศักดิ์ ตันสกุล (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณพูนศักดิ์ ปัณฑิตานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณภากรณ์ ตั้งเจตสกาว (มดโยธารุ่นที่ 16)
 • คุณภาวี คีระตระกูล (มด วศ.คอม รุ่นที่ 45)
 • คุณภูมิ ภูมิรัตน์
 • คุณมงคล เลิศวิริยะเสถียร (มดเครื่องกล รุ่นที่ 19)
 • คุณมงคล ตันสิริ (รุ่นที่ 29 ภาคอุตสาหการ)
 • คุณมนชัย ศรงดงาม (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณมนต์ชีย กนกภัยพิพัฒน์ (มดวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 28)
 • คุณมนูเทพ กพาศิลป์ และครอบครัว รหัสนักศึกษา 29 คณะพลังงานและวัสดุ
 • คุณมนูญ ครุฑเทศ
 • คุณมนูญ ภู่ทรัพย์เพชร (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณมรกต จินตนามณีรัตน์
 • คุณมลธิชา วิริยะสกุลพันธุ์
 • คุณมานพ ศรีตุลยโชติ (มดอุตสาหการรุ่นที่ 9)
 • คุณมาลี ธนสินรุ่งเรือง
 • คุณยงยุทธ ทิพยะวัฒน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 10)
 • คุณยงศักดิ์ นันตติกุล (มดโยธารุ่นที่ 14)
 • คุณยุทธศักดิ์ โชคมาน
 • คุณยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร
 • คุณยุวพิน-คุณสมนึก-คุณณัฐนรี ด่านดุสิตาพันธ์
 • คุณรพิดา ปัทมะศังข์
 • คุณรักษิณา มาเดช
 • คุณรัชนีย์ อิงคสัมพันธ์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณรัญชน์ปรัตม์ เต็มลักษณ์
 • คุณรัตนา บุรณสัมปทานนท์(ศิษย์เก่ารุ่น7 วิศวกรรมเคมี)
 • คุณรัตนาภรณ์ แวะเจะ
 • คุณรัตนาวดี สุพิพัฒน์มงคล (มดเคมีรุ่นที่ 2)
 • คุณรุ่งเรือง อภิททรัพย์ดำรง (มดเคมีรุ่นที่ 8)
 • คุณวงศ์กร ผุงประเสริฐยื่ง (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 9 )
 • คุณวงษ์ชัย อริยวงศ์ (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณวรฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณวรรณา แย้มเป้า
 • คุณวรรธพ เนินรุ่งเรือง
 • คุณวราภรณ์ บุตรธนู (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณวราภรณ์ ปิวาวัฒนพานิช มด INC รุ่น 4
 • คุณวรุณ ปิยนิรันดร์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 22)
 • คุณวรุตน์ จิวะมาวิน (มนเคมีรุ่นที่ 1)
 • คุณวสันต์ จาวสิริกุล
 • คุณวัชรินทร์ สุขวิรัตน์ 
 • คุณวัลลภ วสิกชาติ
 • คุณวารุณอร รักประเสริฐสุข (มด วศ.คอม รุ่นที่ 46)
 • คุณวารุณี วรรักษ์ธนานันท์ (รุ่นที่ 26 ภาคฟิสิกส์)
 • คุณวิเชียร จิรพรรคณา (มดอุตสาหการรุ่นที่ 10)
 • คุณวิเชียร ชำนาญกิจ (อุตสาหการ รุ่น 8)
 • คุณวิเชียร ลิ่มสกุล (มดเคมีรุ่นที่ 1)
 • คุณวิจิตรา ศิวยราม
 • คุณวิชัย ทรัพย์วิทยานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณวิชัย-คุณณัฐยาภรณ์ กนกวลัย (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณวิชาย เสรีชัยทวีพงศ์
 • คุณวิฑูรย์ อภิสิทธิ์พวกุล
 • คุณวิทยา เชิดชูวงศ์สันติ (รุ่นที่ 11 ภาคเคมี)
 • คุณวิบูลย์ศักดิ์ ยงยุทธ
 • คุณวิมพ์วิภา ตราชู (มดสถาปัตย์ออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 2)
 • คุณวิยะดา แสวงพิริยะกิจ
 • คุณวิรัตน์ มณีกาญจนสิงห์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 26)
 • คุณวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ (มดโยธารุ่นที่ 13)
 • คุณวิรุฬ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 20)
 • คุณวิวัฒน์ ตั้งคุปตานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณวิศาล เตชะอารีย์วงศ์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณวิศิษฎ์ วานิชพงษ์พันธุ์
 • คุณวิษณุ นกขมิ้น (มดเครื่องกล รุ่นที่ 8)
 • คุณวิสูตร ชินรัตนลาภ (มดวศ.เคมีรุ่นที่ 19)
 • คุณวีรพล ปานเอี่ยม (มดเคมีรุ่นที่ 8)
 • คุณวีรวัฒน์ เจ็งสืบสันต์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
 • คุณวีระ ชิดชอบ
 • คุณวีระชัย ทองไพบูลย์ (มดโยธารุ่นที่ 18)
 • คุณวีระวัฒน์ ไชยภินันฑ์
 • คุณวีระสินธ์ พัชรปิยะนพ (ร่น 42 ภาคเครื่องกล)
 • คุณวุฒิ เตชะเกษมบัณฑิต (มดเคมีรุ่นที่ 13)
 • คุณวุฒิ วิรเศรณี (มดโยธารุ่นที่ 18)
 • คุณศรีรัตน์ เต็มสิรินัยและครอบครัว
 • คุณศวิสาข์ ภูษิรัตน์
 • คุณศักดา วีรกุล
 • คุณศิริชัย รุ่งเรืองเสถียร (มดเคมี รุ่นที่ 18)
 • คุณศิริชัย รุ่งเรืองเสถียร (มดเคมีรุ่นที่ 1)
 • คุณศิรินทร ทองแสง รุ่นที่ 2 ภาคเครื่องมือ
 • คุณศิริพงศ์ เรไธสง
 • คุณศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์
 • คุณศุภกิจ มารคนฤมาน (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 8)
 • คุณศุภชาติ มัธยม
 • คุณสกุลฉัตร ศิริจิรสุข (มดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 45)
 • คุณสถาพร โรจนหัสดิน (มดโยธารุ่นที่ 13 ) 
 • คุณสถาพร โรจน์หัสดิน (มดโยธารุ่นที่ 13)
 • คุณสนธยา สุรบรรณ์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 38)
 • คุณสนธิ ดำรงศิลป์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณสบโชค วิสาจินต์
 • คุณสมเกียรศ โยธา รุ่น 19
 • คุณสมเดช งามกมลรัตน (วิศวกรรมศาสตร์ วิศวโยธา รุ่น 12)
 • คุณสมโชค จิราจินต์
 • คุณสมโภชน์ ธนพิรุณธร (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณสมโภชน์ ธนพิรุณธร (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณสมควร ถมยาแก้ว
 • คุณสมชัย ไกรครุฑรี (มดเครื่องกลรุ่นที่ 5)
 • คุณสมชัย องค์วณิช (เคมีรุ่นที่ 1)
 • คุณสมชัย องค์วณิชย์ (มดเคมีรุ่นที่ 1)
 • คุณสมชาย ปัญญาอิ่มแก้ว (ฟิสิกส์ รุ่นที่ 24)
 • คุณสมชาย มนัสเกียตรกุล (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณสมถวิล กลุพัฒน์สุวรรณ์
 • คุณสมนึก ชินภานุวัฒน์ มดเคมี
 • คุณสมนึก บำรุงสาลี (มดโยธารุ่นที่ 21)
 • คุณสมบัติ เสนาวิน
 • คุณสมบูรณ์ เตชะศรีวรกุล รุ่นที่ 28 ภาคเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
 • คุณสมบูรณ์ ปริญาประเสริญ รุ่นที่ 28 ภาคเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
 • คุณสมประสงค์ อุทิศ (มดเคมีรุ่นที่ 2)
 • คุณสมพงศ์ จารุโชคทวีชัย (รุ่นที่ 4 ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์)
 • คุณสมพจน์ ขจรประดับกุล (มดเคมีรุ่นที่ 7)
 • คุณสมพจน์ วิศิษย์ศักดิ์วาสิน (รุ่นที่ 32 ภาคไฟฟ้า)
 • คุณสมพร คำนุ้ย 
 • คุณสมพล ตันติอมรพงษ์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 26)
 • คุณสมภพ เพชรคล้าย
 • คุณสมภพ วงศ์สมุทรนที (มดวศ.เคมี รุ่นที่ 27)
 • คุณสมภพ วิทย์วรสกุล (รุ่น 28 ภาคเครื่องกล)
 • คุณสมศักดิ์ จีระเสมานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
 • คุณสมศักดิ์ วิริโยทัย (มดเคมี รุ่นที่ 1)
 • คุณสมิทธ์ ชาติอาสา (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • คุณสริญญา โรจนรุ่งทวี
 • คุณสว่าง เลิศถิรสุนทร
 • คุณสัญชัย เจริญตะคุ (มดครุโยธารุ่นที่ 16)
 • คุณสันติ-คุณสุนิสา พัฒนวิชัย
 • คุณสาธิต อุตสาหะ (รุ่น 38 ภาคเครื่องกล)
 • คุณสารินทร์ ภูมิรัตน์
 • คุณสำราญ ไทยรัมย์ (รุ่นที่ 6 ภาคสิ่งแวดล้อม)
 • คุณสิทธิ ถิรมนัส
 • คุณสิทธิกร เต็งเกียรติ์ตระกูล (วิศวะโยธารุ่นที่ 19 )
 • คุณสิทธิ์ศักดิ์ พิศทอง
 • คุณสิริมา วิโรจน์สกุลชัย (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • คุณสืบสาย ดาราธรรม (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณสุเมธ สุรบถโสภณ (มดโยธา รุ่นที่ 23)
 • คุณสุเมธ อังคะศิริกุล
 • คุณสุกานดา บุญญาธร
 • คุณสุกิจ ศิริยิ่งเจริญ
 • คุณสุขุม พึ่งไชยพัฒน์
 • คุณสุชาดา ไวยวุทธิ
 • คุณสุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ (มดจุลชีววิทยา รุ่นที่ 35)
 • คุณสุทธิพงค์ ภาสสกุล (มดวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 1)
 • คุณสุธี รักสันติภาพ (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณสุนันท์ ลิ้มนิธิธรรม
 • คุณสุนันทา เสนาวิน
 • คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ รุ่นที่ 16 ภาคอุตสาหกรรม
 • คุณสุพรรณ ทองใบ (มดเคมี รุ่นที่ 1)
 • คุณสุพิชญา ปุญวิภากุล
 • คุณสุพิมล เลี่ยวศิริชัย
 • คุณสุภาณี เลิศไตรรักษ์
 • คุณสุภาณี -คุณธัญวรัตน์-ดช.ธีรัตม์ จำนงนรวุฒิ
 • คุณสุภาพร กลกิจเกรียงไกร (มดไอที ป.โท รุ่นที่ 42)
 • คุณสุรเดช จิรฐิติเจริญ (มดโยธารุ่นที่ 22)
 • คุณสุรกิจ โชคพิบูลย์ไพศาล
 • คุณสุรชัย เลิศธีรกุล (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณสุรพล อัศววิรุฬหการ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 16)
 • คุณสุรศักดิ์ จรุชัยนานนท์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณสุรัสวดี หุ่นพยนต์
 • คุณสุรางค์ ณีรพงษ์
 • คุณสุรางค์ นีลพงษ์
 • คุณสุวรรณี เย็นฉ่ำ (มดคณิตศาสตร์รุ่นที่ 32)
 • คุณสุวรรณี วงค์จันทร์
 • คุณสุวัฒน์ เณรโต (มดอุตสาหกรรมรุ่นที่ 18)
 • คุณสุวัฒน์ เตยวัฒนะชัย รุ่น 15 ภาคเครื่องกล คณะวิศวกรรม
 • คุณสุวิไล นราวิริยะกุล
 • คุณสุวิชาญ นิลอนันต์ (มดไฟฟ้า 18)
 • คุณอคัมย์สิริ พูนธนวงษ์
 • คุณอดิศร ศิริคำ (มดอิเลคทรอนิคส์ รุ่นที่ 10)
 • คุณอธิสา, ณรงค์ฟทธิ์, โอปอลล์ สุทะธวาวัน
 • คุณอนันต์ เกตุเอม (มดโยธารุ่นที่ 9)
 • คุณอนันตพร ศิริทิพย์ (มดเคมี รุ่นที่ 1)
 • คุณอภิชาติ รัศมี
 • คุณอภิลักษณ์ สุทธิพัฒนางกูร
 • คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
 • คุณอรรัมภา คงงาม
 • คุณอรศรี ศรีระษา
 • คุณอร่าม ชูตระกูล
 • คุณอริคม อมรมรกต (รุ่น 19 ภาคเคมี)
 • คุณอรุณี วิริยะจิตรา (มดศิลปศาสตร์รุ่นที่ 25)
 • คุณอัญชลี ดาวศุภโรจน์ (วิศวะไฟฟ้ารุ่น 11)
 • คุณอัมพิกา เกตุกราย
 • คุณอาคม นับถือเนตร (มดเครื่องกลรุ่นที่ 6)
 • คุณอาจหาญ ทวีผลเจริญ (รุ่นที่ 36 ภาคโยธา)
 • คุณอารี ธีระวรกุล (PJM6)
 • คุณอำนาจ สุอุทัย (มดเคมีรุ่นที่ 3)
 • คุณอำพล (081 452 7509)
 • คุณอิทธิศักดิ์ คล้ายมงคล (มดพลังงานรุ่น 41)
 • คุณอิสรีย์ นลีนธรรมรัชต์
 • คุณอุดม กสินาชีวะ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 3)
 • คุณอุฬาร อุฬารตินนท์
 • ชมรมเคมีบางมด
 • ชมรมมดตะวันออก
 • ด.ช.ชัยชาญ พงศ์ตัณฑกุล
 • ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล รุ่นที่ 28 ภาคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ดร.กิจจา เทพศิริ (มดศิลปศาสตร์รุ่นที่ 26)
 • ดร.จันทรา ทองคำเภา (มดเคมี รุ่นที่ 1)
 • ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
 • ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
 • ดร.ผ่องศรี เวสารัส
 • ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
 • ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
 • ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • น.ส.สุธินี โสภณพงษ์
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาสารสนเทศ
 • นายเกษทวัช พ่องเพิ่ม
 • นายธีรศักดิ์ อุบลนุช (มดเคมีรุ่นที่ 25)
 • นายพร้อมพงษ์ ตาลเศวต (มดเคมีรุ่นที่ 17)
 • นายสมโชค จิราจินต์ (รุ่นที่ 19 ภาคไฟฟ้า)
 • นายอนันต์ ตั้งเสถียรกิจ (มดเคมีรุ่นที่ 23)
 • นายอพีรภฆ์ ขันทะชวนะ (ภาควิศวกรรมเครื่องกล)
 • บจก.เวอร์แซท โซลูชั่น
 • บจก.แพนแปซิฟิก ปริ้นติ้ง(มด การพิมพ์ ป.โท)
 • บจก.ปิโตรเลียมแก๊ส (ลำลูกกา)
 • บจก.ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994
 • บจก.ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย)
 • บจก.ผดุงศิลป์วิศวการ
 • บจก.พระราม 2 การโยธา
 • บจก.พีเอสพี สเปเชียลตี้
 • บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
 • บจก.สหวิศว์ หล่อโลหะ(ME 15,CHEM ENG 20)
 • บจก.สุพรรณพาราฟินิค
 • บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
 • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • บมจ.ธนาคารทหารไทย 
 • บมจ.ธนาคารธนชาต 
 • บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท A.O.B. Mobile 
 • บริษัท Hobby Arrow Sols Co., Ltd. (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • บริษัท INNOVALUE  (มดไอที..)
 • บริษัท IRPC จำกัด 
 • บริษัท NDT Instrument (รุ่นที่ 1 ภาควิศวกรรมควบคุม)
 • บริษัท PCM ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
 • บริษัท PJM Family
 • บริษัท Vertex Enterprise (มดเคมีรุ่นที่ 5)
 • บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอท จำกัด (วิศวกรรมโยธา)
 • บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เฟรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เอ็มสแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • บริษัท เอสซี แคริเออร์ จำกัด
 • บริษัท แพกษา จำกัด
 • บริษัท โกลบอล โทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท โฟโทนิคค์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
 • บริษัท คณาคาร จำกัด
 • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด
 • บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัด
 • บริษัท คอนสเทค กรุ๊ป จำกัด (อุตสาหการรุ่น 30)
 • บริษัท ทีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ทีซีอินเตอร์ฟาร์ท (1190) จำกัด
 • บริษัท ธนโรจน์พาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท ธูปพิเศษ จำกัด
 • บริษัท บางมดแท๊กซี่ จำกัด
 • บริษัท ผลิดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พี เอ็ม ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ศิวะเทสติ้ง แอนด์อินสเพ็คชั่น จำกัด
 • บริษัท สยาม เควีเอส จำกัด
 • บริษัท สามารถคอนเทค จำกัด
 • บริษัท สุรนารีแพทย์ภัณฑ์ จำกัด (มดอุตสาหการรุ่นที่ 9)
 • บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • บ้านสีชมพู โตโน่ เกรซ
 • ผศ.กัณทิพย์ รัตนชาติชูชัย
 • ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 16 )
 • ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
 • ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
 • ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรตรี
 • ผศ.พยูร เกตุกราย (มดอุตสาหการรุ่นที่ 1)
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ชั้น 4)
 • พ.อ.ประสิทธิ์ งามดี (มดเครื่องกลรุ่นที่ 12)
 • พระสมุชานศักดิ์ ศรีม่วง
 • พระสมุน ชาญศักดิ์ (วัดกลางบางซื่อ)
 • พันเอกนายแพทย์ กสานติ์ สีตลารมณ์
 • มด TOT
 • มดเคมีรุ่นที่ 13
 • มดเครื่องกล รุ่นที่ 10
 • มดโทรศัพท์ 21 รุ่นที่ 21 ภาคไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มดโยธา รุ่นที่ 34
 • มดโยธา รุ่นที่ 36
 • มดโยธารุ่นที่ 34
 • มดโยธารุ่นที่ 36
 • มดโยธารุ่นที่ 37
 • มดโยธารุ่นที่ 9
 • ร.ศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ (วิศวะโยธารุ่นที่ 8)
 • รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 • รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
 • รศ.ดร.เอก - ผศ.ดร.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
 • รศ.ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
 • รศ.ดร.วนิดา พวกุล
 • รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
 • รศ.ดร.สุปาณี ลิ้มสุวรรณ
 • รศ.ดร.สุวิทย์, รศ.ดร.วารุณี และคุณวสุ เตีย
 • รศ.นราพร หาญวจนวงศ์
 • รศ.บันเทิง สุวรรณตระกูล
 • ร้านทริปเปิล (BBB)
 • ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
 • ศ.ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
 • ศิษย์เก่าเคมี รุ่น 16 (มดเคมีรุ่นที่ 16)
 • ศิษย์เก่าเคมีรุ่น 10
 • ศิษย์เก่าเคมีรุ่น 13
 • หจก. ลิขิตศิลป์ (คุณปรัชญา ภัทรศิษฐ์สันธ์ มดอุตสาหการรุ่นที่ 3 )
 • หจกศรีนครินทร์ 89
 • อ.เกษม เลิศรัตน์
 • อ.นันทา พิชัยพัฒนโสภณ (มดศิลปศาสตร์รุ่นที่ 30)
 • อ.ปัญญานีย์ พราพงษ์
 • อ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว
 • อ.สันติ พรายงาม
 • Yogin Qna

ปรับปรุง ณ วันที่ 17 พ.ย. 2553