รายนามผู้บริจาคสมทบทุน

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

  • บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด (มดอุตสาหการรุ่นที่ 27)
  • ชมรมมดรุ่นที่ 12
  • เงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (มดศิษย์เก่า)
  • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
  • บริษัท ชิโนไทย จำกัด (มหาชน)
  • มด-กรมทางหลวง
  • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
  • มดโยธารุ่นที่ 18
  • มด-กทม.
  • ศ.ดร.ชัย รุ่นที่ 18 ภาควิศวะกรรม คณะโยธา

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

  • มดโยธารุ่นที่ 8
  • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
  • มดโยธารุ่นที่ 23
  • กลุ่มบริษัท ไทยโตชิบา จำกัด
  • คุณประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 14)
  • ชมรมมด 12
  • บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
  • มด- การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • มดโยธา รุ่นที่ 9
  • มดโยธารุ่นที่ 11
  • มดโยธารุ่นที่ 13
  • มดโยธารุ่นที่ 20
  • มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คุณสุพจน์ ทรัพย์ล้อม (ปลัดกระทรวงคมนาคม) วศ.โยธารุ่น 12
  • มดโยธา (ปริญญาโท-เอก ห้องปฏิบัติการคอนกรีต)
  • มดโยธารุ่นที่ 10
  • มดโยธารุ่นที่ 15
  • มดโยธารุ่นที่ 24
  • มดโยธารุ่นที่ 17
  • มดโยธารุ่นที่ 16
  • คุณชาญชัย ธารรักประเสริฐ (รุ่นที่ 18 ภาคเครื่องกล)
  • คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ.
  • คุณชาญวิทย์ พนาสันติภาพ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 1)
  • คุณบุญชัย-ธิติมา หล่อพิพัฒน์
  • บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 
  • บริษัท เอส.เอ.ปิโตรเทค จำกัด
  • บริษัท เอส.พี.พลาสติก อินดัสตรี จำกัด
  • บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด
  • บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด โดยคุณสันติ ภิรมย์ภักดี
  • บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด
  • มดโยธารุ่นที่ 19
  • มดโยธารุ่นที่ 25
  • มดโยธารุ่นที่ 28
  • มดโยธารุ่นที่ 33
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มจธ. จำกัด
  • หจก.โภคาเฟอร์นิเจอร์
  • โครงการ Civil Camp รุ่น 5 โดย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
  • บริษัท เออร์มีน่า จำกัด (อุตสาหการ รุ่นที่ 30)
  • ISO สติว (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณประธาน บัวเล็ก
  • ไทยนิปอน สติล (ภาคอุตสาหการ)
  • คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
  • คุณไพศาล สิริจันทรดิลก (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณจุมพล สำเภาพล (มดโยธารุ่นที่ 12)
  • คุณนคร-รศ.พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์
  • คุณปราโมทย์ รัตนครอง (มดเครื่องกลรุ่นที่ 13)
  • คุณพีระพล สาครินทร์ (มดโยธารุ่นที่ 11)
  • คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก (มดอุตสาหการรุ่นที่ 12)
  • คุณวรพันธ์ ปิณฑวณิช (มดโยธารุ่นที่ 4)
  • คุณวิรุฬห์ ฮาสุวรรณกิจ (มดอุตสาหการรุ่นที่ 20)
  • คุณวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ (มดโยธารุ่นที่ 12)
  • คุณสนั่น อังอุบลกุล
  • คุณสมชัย รุจิวงศ์โรจน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณสมบุญ ชัยเกษตรสิน (มดเครื่องกลรุ่นที่ 17)
  • คุณสมประสงค์ บุญญชัย (มดอุตสาหการรุ่นที่ 13)
  • คุณสวัสดิ จันทร์ตระกูล
  • คุณสุมิท แช่มประสิทธิ์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
  • บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  • บริษัท เบทาโกร จำกัด
  • บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด
  • บริษัท เอนแอล ดีเวลลอบเมนต์ จำกัด
  • บริษัท เอนไวรอนเทค จำกัด
  • บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • บริษัท แคปปิตอลจี จำกัด
  • บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ สตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด
  • บริษัท ดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
  • บริษัท ดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท บางมด แท็กซี่ จำกัด 
  • บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลล์ จำกัด
  • บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด
  • บริษัท สุทัศน์ วิศวการ (1994) จำกัด
  • บริษัท อมรและบุตร จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ผศ.แสวง กะระณา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 4)
  • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (คณะวิทย์)
  • มดโยธารุ่นที่ 6
  • รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
  • รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 20)
  • รศ.นฤมล จียโชค
  • สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หจก.สามัญนิติบุคคลกิจการร่วมค้างามวงศ์วาน
  • หจก.สุเพ็ญน้ำพริกแกง
  • อ.เชาว์ เนียมสอน (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 10)
  • อ.อัจฉรา ศรีทรงผล

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนไม่เกิน 100,000 บาท

  • เวิลด์ปั๊ม ประเทศไทยจำกัด คุณวีระกาจ ดอกจันทร์ (รุ่นที่ 17 ภาคมดอุตสาหการ)
  • โครงการคอนกรีตพลังช้างโดยปูนช้าง
  • กองแผนงานพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเคมี รุ่นที่ 25
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • คนรักษ์เอกลักษณ์ภาษาไทย
  • ครอบครัวสิริชัยเวชกุล
  • คุญสมเร็จ สุวรมงคล (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 9)
  • คุณเกรียงไกร กอวิเศษไชย (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณเกรียงไกร มณีวงศ์วิจิตร (รุ่นที่ 39 ภาคโยธา)
  • คุณเจน บุญซื่อ
  • คุณเจริญ ประจำแท่น (มดโยธา รุ่นที่ 6)
  • คุณเจริญ พรหมปัญญานันท์ (มดเคมีรุ่นที่ 2)
  • คุณเจษฎา จันทวงษ์โส รุ่นที่ 26 ภาคอุตสาหการ
  • คุณเจษฎา ศรีทวีกุล (มดระบบควบคุมและเครื่องมือวัด รุ่นที่ 45)
  • คุณเจษฎา สุภาไชย (วิศวะเครื่องกลรุ่น 24 )
  • คุณเฉลิม ซื่อภักดี รุ่นที่ 15 ภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
  • คุณเฉลิมชัย หมอยาดี
  • คุณเฉลิมชัย หมอยาดี (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 2)
  • คุณเฉลิมพล ตันวัชรปาณี (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณเทพฤทธิ์ รัตนตรัยรักษ์
  • คุณเบญจพร สุวรรณชาติ
  • คุณเบญจวรรณ คลองบุ่งคล้า
  • คุณเผ่าเทพ ภาระรม รุ่นที่ 5 ภาคอิเล็คฯ คณะวิศวะ
  • คุณเมธาวิน-คุณสุขฤทัย เลขยานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณเมธี วินัยโรจน์
  • คุณเศรษฐพงศ์ วิภารัตน์
  • คุณเสวี สมทรัพย์
  • คุณเอกชัย คำสุวรรณ
  • คุณแก้วตา วิศวบำรุงชัย
  • คุณแตง ธรรมวงษ์
  • คุณโชคชัย คุณวาสี (มดเครื่องกลรุ่นที่ 20)
  • คุณโชคชัย พยัตติกุล (มดโยธารุ่นที่ 13)
  • คุณโสมรัศม์ ศิริมงคล (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณโอภาส หิรัญกาญจน์ (รุ่นที่ 18 ภาคไฟฟ้า)
  • คุณโอภาส อุชชิน (มดเคมีรุ่นที่ 1)
  • คุณไตรยุทธ มาตุรังคกุล (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณไตรวิตต์ ตรีเลิศรัตน์
  • คุณไทร แซ่ตั้ง
  • คุณไพทูตร อิสริกะพฤทธิ์
  • คุณไพรัช ลิ้มตระกูล
  • คุณไพศาล กานธนาวัฒน์ (มดโยธา รุ่นที่ 15)
  • คุณไมตรี โชติชัยสถิตย์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 11)
  • คุณไสวย์ โชติกะสุภา 
  • คุณกนกธร วงษ์ศิริ
  • คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย
  • คุณกมลวรรณ ไพศาลโรจนรัตน์
  • คุณกมลวรรณ ไพศาลโรจนรัตน คณะ IT
  • คุณกรรชงค์ กฤตประโยชน์
  • คุณกฤตพร เศรษฐปัญญา
  • คุณกฤษติน น้อยนารถ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณก้องเกียรติ สรวิสูตร (มดเครื่องกลรุ่นที่ 7)
  • คุณกัญญานี ศรีดาวเมือง
  • คุณกัณณภาส เจ้าพิทักษ์วงศ์
  • คุณกันยารัตน์ กิจงาม
  • คุณกิตตญาณ์ เฟื่องชูนุช
  • คุณกิตติ บุญอำนวย
  • คุณกิตติ วัฒนพงษ์
  • คุณกิตติ วุฒิเจริญศักดิ์ (มดระบบควบคุมและเครื่องมือวัด รุ่นที่ 45)
  • คุณกิตติชัย สมิทธิเนตย์ (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณกิตติศักดิ์ พลอยพาณิชย์ (รุ่นที่ 18 ภาคอุตสาหการบางมด)
  • คุณกิติชัย ปิติมานะอารี (วิศวกรรมเครื่องกลรุ่นที่ 25)
  • คุณขจรชัย ผดุงศุภาไลย (มดเครื่องกลรุ่นที่ 19)
  • คุณคมศักดิ์ จิราชัยรัตน์ (มดวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 30)
  • คุณจรัล จิรวิบูลย์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 20)
  • คุณจรัสดาว อินทรทัศน์
  • คุณจักรกฤษณ์ จิรอุไรพงศ์ (มดวิศวเคมีรุ่นที่ 23)
  • คุณจักรษุมล ม่วงศิริ
  • คุณจักรินทร์ บุญเพียรผล (รุ่นปี 51 ภาค Printing)
  • คุณจันเพ็ญ พมรรุ่งเรือง
  • คุณจันทนา (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณจันทร์ แก่นแก้ว
  • คุณจันทร์เพ็ญ อามรรุ่งเรือง (ครุศาสตร์ CMM รุ่น6)
  • คุณจันทิมา จันทรเสถียร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)
  • คุณจารุรัตน์ วรนิสรากุล
  • คุณจำลอง แย้มนุภา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 1)
  • คุณจิดาภา อุดมวิริยะเสรี
  • คุณจิตกร รัตนพิภพ
  • คุณจิตลดา อนันปัญญาสุข (รุ่นที่ 6)
  • -คุณจีรศักดิ์ ถาบันชา
  • คุณจีรศักดิ์ ทองทา บริษัท อินโนเทคโซลูชั่น จำกัด (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 10)
  • คุณจุไรรัตน์ สินแสง (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี (JMI-PJM7รุ่นที่ 7)
  • คุณจุมพล จันทร์พันธุ์ (มดวศ.เคมี รุ่นที่ 14)
  • คุณจุมพล ศรีณรงค์สถิตย์ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณฉัตรีญา สวมสูง (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณฉันทนา ป้ญญาธนากร
  • คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์
  • คุณชนะ จันทร์พาณิชยระวี 
  • คุณชนะ จันทร์พาณิชระวี (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 13)
  • คุณชนันพร ภูมิรัตน์
  • คุณชลภูมิ เอนกวนิส (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 24)
  • คุณชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณชวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
  • คุณชัชชญา ประสงค์ดี (มด CPE รุ่นที่ 13)
  • คุณชัชสรี อิงคสัมพันธ์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณชัยเสริฐ ตรีนุภาพ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
  • คุณชัยณรงค์ กิตติญาณปัญญา
  • คุณชัยรัตน์ ฉันทแสนย์ (มดครุไฟฟ้ารุ่นที่ 21)
  • คุณชาติชาย จิรวิชา (มดเครื่องกลรุ่นที่ 13)
  • คุณชำนาญ กิจสมมารถ (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณชำนาญ ชลิศราพงศ์
  • คุณชุมพล แซ่ลิ้ม (รุ่น 39 ภาคเครื่องกล)
  • คุณชุมพล คันธวิวรณ์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 3)
  • คุณชูเกียรติ จันทรอักษร
  • คุณชูศักดิ์ เหล่านฤรัตน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณฐานวุฒิ เอี่ยมทศ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 35)
  • คุณฐิติกาญจน์ ภักดิอาภรณ์
  • คุณณรงค์ โชคจันทร์ชนก
  • คุณณัฐพงศ์ วุฒิกร (อุตสาหการ รุ่นที่ 34)
  • คุณณัฐพล ประถมอารีย์
  • คุณณัฐพาส อัสนี
  • คุณณัฐวุฒิ ประสพเหมะ (มดป.โท....)
  • คุณณิชาภัทร อาร์ค
  • คุณดวงเดือน ชั้วหิรัญ
  • คุณดวงนุช ตันตระกูล (โมเนม มินิมาร์ท)
  • คุณดวงพร เอี่ยมพิษณุวงศ์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณดัชนีย์ จิรพรชัย
  • คุณดำรงค์ โพธิ(มดเครื่องรุ่นที่ 24)
  • คุณดิเรกฤทธิ์ เด็กสกุล (มดอุตสาหการ)
  • คุณดุษฎี แก้วรักษ์ (มดอุตสาหการรุ่น 32)
  • คุณทรงพันธุ์ โลจนานนท์
  • คุณทรงศักดิ์ ศรีสมัย
  • คุณทวีป อัศวแสงทอง (วิศวกรรมไฟฟ้ารุ่น 20 )
  • คุณทวีศักดิ์ ตันติแก้วประโยชน์ (วิศวกรมโยธา รุ่นที่ 41)
  • คุณทศพร นิตะโย
  • คุณทัศพร ฉวีสุข
  • คุณทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ 
  • คุณทิพย์คิณี สนทรวรรณ์
  • คุณทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
  • คุณทิวา ศรีตระกูล (มดเคมีรุ่นที่ 2)
  • คุณทีปณัฐ พรทมะวีระ
  • คุณธนภัทร บารมีแสงเพชร (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณธนวรรธน์ จิรธนวรกาญจน์ (รุ่นที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  • คุณธนวัฒน์ เทียงทองนุกูล (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รุ่น 20)
  • คุณธนัชพร บุญปี ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • คุณธนา ประจวบเหมาะ
  • คุณธนิต เริงทัย (รุ่นที่ 35 ภาคมดเคมี)
  • คุณธนิตสรณ์ จิระพรชัย
  • คุณธนิพรรณ สมร่าง (มดไอที ป.โท รุ่นที่ 48)
  • คุณธรรมนูญ กษีรสกุล (มดโยธารุ่นที่ 22)
  • คุณธรรมนูญ บัวหอม (มดเครื่องกลรุ่นที่ 30)
  • คุณธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
  • คุณธัญ หันตวงษ์
  • คุณธัญยรัตน์ วิทรายคำ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณธานิน (วิศกรรมไฟฟ้ารุ่นที่ 10)
  • คุณธิติรัตน์ ธนาสุขสมบัติ
  • คุณธีรเชษฐ์ ศรีธวัชพงศ์ (มดโยธารุ่นที่ 24)
  • คุณธีรภัทร จึงมีผลบุญ
  • คุณธีรศักดิ์ เอี่ยมจำรัส (มดอุตสาหการรุ่นที่ 34)
  • คุณธีระ อิ่มสมบัติ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 3)
  • คุณธีรุฒม์ จิรพรชัย
  • คุณนทิศวร์ ศุภศาสตร์สิน (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณนพคุณ สุวรรณตระกูล (มด สถาปัตย์ รุ่นที่ 10)
  • คุณนพดล ตรีวรกุล
  • คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
  • คุณนพรัตน์ ทองผดุงโรจน์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณนภัสวรรณ์ เสนาวิน
  • คุณนภัสสร กรดี
  • คุณนรงค์ (รุ่นที่ 2 ภาคไฟฟ้า)
  • คุณนราสิฐ สันสมภาค (มดเคมีรุ่นที่ 8)
  • คุณนรินทร์ เนตรประดิษฐ์
  • คุณนริศร เทียมจรัส (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 38)
  • คุณนฤนิย์ จันทร์บาง
  • คุณนวพร ถิระพงศ์
  • คุณนัดนะรินทร์ ผูภา
  • คุณนิติ เจริญขวัญเมือง (มดโยธารุ่นที่ 4)
  • คุณนิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา
  • คุณนิธิกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  • คุณนิพัทธ์ เลิศพันธวงศ์ (มดแม็คคารุ่นที่ 1)
  • คุณนิรุธ จินเรือง (รุ่น 25)
  • คุณนิลวรรณ ปักษา (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณนิศากร มณีรัตนศุภร (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณนุจนาค รังรอง (คณะ ไอที)
  • คุณนุชจรินทร์ เหลืองสะอาด
  • คุณบวรศักดิ์ คงเสน(อุตสาหกรรม)
  • คุณบัญชา แซ่หลิม (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 20)
  • คุณบัณฑิต กวีพรพจน์
  • คุณบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณบุญเจริญ ศิริเนาวกุล
  • คุณบุญเรือน ศรีเดช (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
  • คุณบุญเลิศ รจนากูล
  • คุณบุญเอื้อ สุวรรณ
  • คุณบุญชัย กวีพรพจน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 16)
  • คุณบุญชัย บุษราคัมวิเศษ รุ่น 35 ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คุณบุญชื่น เชียรเจริญธนกิจ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณบุญญะ เทียนทอง (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณบุญตา ล้อมฉิมพลี
  • คุณบุษรินทร์ เกษมชัยนันท์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณปกรณ์ ฐานะกาญจน์ (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณปณิธิ พุทธรักษา
  • คุณปรเมษฐ ไชยรัตน์ (รุ่น 28 ภาคเครื่องกล)
  • คุณประเสริฐ คันธมานนท์
  • คุณประเสริฐ วัฒนมงคลนาน (มดโยธา รุ่นที่ 37)
  • คุณประกายกานต์ ประคุณสุขใจ
  • คุณประจักษ์ กาญจนจงกล (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณประจักษ์ อึ้งประเสริฐ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 29)
  • คุณประชา เพชรสุขสันต์
  • คุณประชา พฤกษาชื่น
  • คุณประดิษฐ์ สระดินดำ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 10)
  • คุณประทวน อินทโชติ (มดอุสาหาการรุ่นที่ 9)
  • คุณประทีป รังสิโรจน์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 1)
  • คุณประทุม สมราษี
  • คุณประพนธ์ ประสพวัฒนา (มดเคมีรุ่นที่ 2)
  • คุณประพันธ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณประยงค์ มานิตยกุล (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณประวิทย์ เขมะสุนันท์ 
  • คุณประวิทย์ รักษ์ไพเศษ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณประสงค์ บุศปพงศ์ (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณประสาน พงสุธา รุ่นที่ 21 ภาคไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คุณประสาร ศรีศุภชัยยา (มดโยธารุ่นที่ 19)
  • คุณประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณปรัชญา เต็มอุดม (มด GMI รุ่นที่ 9)
  • คุณปราโมทย์ ธีรกุล
  • คุณปราณี คงสาคร
  • คุณปริญญา สุทธาเวศ
  • คุณปริพัตร แสงประเสริฐ (รุ่นที่ 6 ภาคมดไอที ป.โท)
  • คุณปรีชา เลิศอัศวิทวัส
  • คุณปรีชา ภูริลลดาพันธ์(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9)
  • คุณปรีชา ศรีไทรล้วน (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณปวีณา หมื่นจี้ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณปัญญา วีระเชี่ยวชาญชัย(มดเคมีรุ่นที่ 27)
  • คุณปานวาด จิรพรชัย
  • คุณปิติ สุวรรณโชติ
  • คุณปิยธิดา ปานนพภา
  • คุณปิยวรรณ วสุรไพบูรณ์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณปิยะวิทย์ นีละวัฒนาสุข (มดเคมี รุ่นที่ 1)
  • คุณพงศ์เทพ ร่วมพัฒนกิจ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 13)
  • คุณพงศ์กร จันทร์แย้ม
  • คุณพงศ์พร สุวรรณกูฎ(มดอุตสาหการ รุ่นที่ 24)
  • คุณพงศ์พัฒน์ ดวงภักดี
  • คุณพงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
  • คุณพงศ์วิทย์ ลิขิตพิริยะ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณพงศ์สันต์ อภินันท์
  • คุณพงษ์พันธ์ อโณทัยไพบูลย์ (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณพจน์ สัจวาณิชย์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 4)
  • คุณพณะ เจือทอง (มดอุตสาหการรุ่นที่ 12)
  • คุณพนม ยิ่งไพบูลย์สุข รุ่น 20 ภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวฯ
  • คุณพนา อังกาบ (มดเคมีรุ่นที่ 14)
  • คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต (มดฟิสิกส์รุ่นที่ 24)
  • คุณพรเพ็ญ นันทวิสารกุล
  • คุณพรชัย แสงอังศุมาลี (โยธา รุ่น 20)
  • คุณพรนรงค์ โฮมวงศ์(รุ่น 22 คณิตศาสตร์)
  • คุณพรรณศิริ ศรีธวัช (มดอุตสาหการรุ่นที่ 1)
  • คุณพรสวัสดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา (มดเคมี รุ่นที่ 1)
  • คุณพรหมพรษ์ กิตติศักดิ์ศิริกุล
  • คุณพร้อม จิตระวิชเวช (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณพลัฎฐ์-ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช
  • คุณพัชรนันท์ พงศ์กิติวณิชกุล
  • คุณพัชราพร ลวันยานนท์
  • คุณพัฒนวงศ์ สวนาพร (มดเคมีรุ่นที่ 3)
  • คุณพัฒนวุฒิ ทัศยโยธา รุ่นที่ 43 ภาค ป.2. "45 คณะวิศวฯ
  • คุณพิเชษฐ์ สินธุวงษ์ภูษา (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 26)
  • คุณพิชัย กมลขันติกุล (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณพิชาญ มหาชนก (มดเคมีรุ่นที่ 3)
  • คุณพิชิต ขจรเดชะ
  • คุณพิทักษ์ โอราณวิริยกิจ
  • คุณพิมพิไล ธรรมสุริย
  • คุณพิมพิศา เกิดอยู่
  • คุณพิมลวรรณ ศิริโรจนากร
  • คุณพิรุฬห์ ธนกิจจารุ (มดเคมีรุ่นที่ 2)
  • คุณพิศวรรณ แซ่จู
  • คุณพีระวัฒน์ เลิศกมลสิน (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณพูนศักดิ์ ตันสกุล (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณพูนศักดิ์ ปัณฑิตานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณภากรณ์ ตั้งเจตสกาว (มดโยธารุ่นที่ 16)
  • คุณภาวี คีระตระกูล (มด วศ.คอม รุ่นที่ 45)
  • คุณภูมิ ภูมิรัตน์
  • คุณมงคล เลิศวิริยะเสถียร (มดเครื่องกล รุ่นที่ 19)
  • คุณมงคล ตันสิริ (รุ่นที่ 29 ภาคอุตสาหการ)
  • คุณมนชัย ศรงดงาม (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณมนต์ชีย กนกภัยพิพัฒน์ (มดวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 28)
  • คุณมนูเทพ กพาศิลป์ และครอบครัว รหัสนักศึกษา 29 คณะพลังงานและวัสดุ
  • คุณมนูญ ครุฑเทศ
  • คุณมนูญ ภู่ทรัพย์เพชร (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณมรกต จินตนามณีรัตน์
  • คุณมลธิชา วิริยะสกุลพันธุ์
  • คุณมานพ ศรีตุลยโชติ (มดอุตสาหการรุ่นที่ 9)
  • คุณมาลี ธนสินรุ่งเรือง
  • คุณยงยุทธ ทิพยะวัฒน์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 10)
  • คุณยงศักดิ์ นันตติกุล (มดโยธารุ่นที่ 14)
  • คุณยุทธศักดิ์ โชคมาน
  • คุณยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร
  • คุณยุวพิน-คุณสมนึก-คุณณัฐนรี ด่านดุสิตาพันธ์
  • คุณรพิดา ปัทมะศังข์
  • คุณรักษิณา มาเดช
  • คุณรัชนีย์ อิงคสัมพันธ์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณรัญชน์ปรัตม์ เต็มลักษณ์
  • คุณรัตนา บุรณสัมปทานนท์(ศิษย์เก่ารุ่น7 วิศวกรรมเคมี)
  • คุณรัตนาภรณ์ แวะเจะ
  • คุณรัตนาวดี สุพิพัฒน์มงคล (มดเคมีรุ่นที่ 2)
  • คุณรุ่งเรือง อภิททรัพย์ดำรง (มดเคมีรุ่นที่ 8)
  • คุณวงศ์กร ผุงประเสริฐยื่ง (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 9 )
  • คุณวงษ์ชัย อริยวงศ์ (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณวรฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณวรรณา แย้มเป้า
  • คุณวรรธพ เนินรุ่งเรือง
  • คุณวราภรณ์ บุตรธนู (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณวราภรณ์ ปิวาวัฒนพานิช มด INC รุ่น 4
  • คุณวรุณ ปิยนิรันดร์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 22)
  • คุณวรุตน์ จิวะมาวิน (มนเคมีรุ่นที่ 1)
  • คุณวสันต์ จาวสิริกุล
  • คุณวัชรินทร์ สุขวิรัตน์ 
  • คุณวัลลภ วสิกชาติ
  • คุณวารุณอร รักประเสริฐสุข (มด วศ.คอม รุ่นที่ 46)
  • คุณวารุณี วรรักษ์ธนานันท์ (รุ่นที่ 26 ภาคฟิสิกส์)
  • คุณวิเชียร จิรพรรคณา (มดอุตสาหการรุ่นที่ 10)
  • คุณวิเชียร ชำนาญกิจ (อุตสาหการ รุ่น 8)
  • คุณวิเชียร ลิ่มสกุล (มดเคมีรุ่นที่ 1)
  • คุณวิจิตรา ศิวยราม
  • คุณวิชัย ทรัพย์วิทยานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณวิชัย-คุณณัฐยาภรณ์ กนกวลัย (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณวิชาย เสรีชัยทวีพงศ์
  • คุณวิฑูรย์ อภิสิทธิ์พวกุล
  • คุณวิทยา เชิดชูวงศ์สันติ (รุ่นที่ 11 ภาคเคมี)
  • คุณวิบูลย์ศักดิ์ ยงยุทธ
  • คุณวิมพ์วิภา ตราชู (มดสถาปัตย์ออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 2)
  • คุณวิยะดา แสวงพิริยะกิจ
  • คุณวิรัตน์ มณีกาญจนสิงห์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 26)
  • คุณวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ (มดโยธารุ่นที่ 13)
  • คุณวิรุฬ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 20)
  • คุณวิวัฒน์ ตั้งคุปตานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณวิศาล เตชะอารีย์วงศ์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณวิศิษฎ์ วานิชพงษ์พันธุ์
  • คุณวิษณุ นกขมิ้น (มดเครื่องกล รุ่นที่ 8)
  • คุณวิสูตร ชินรัตนลาภ (มดวศ.เคมีรุ่นที่ 19)
  • คุณวีรพล ปานเอี่ยม (มดเคมีรุ่นที่ 8)
  • คุณวีรวัฒน์ เจ็งสืบสันต์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 12)
  • คุณวีระ ชิดชอบ
  • คุณวีระชัย ทองไพบูลย์ (มดโยธารุ่นที่ 18)
  • คุณวีระวัฒน์ ไชยภินันฑ์
  • คุณวีระสินธ์ พัชรปิยะนพ (ร่น 42 ภาคเครื่องกล)
  • คุณวุฒิ เตชะเกษมบัณฑิต (มดเคมีรุ่นที่ 13)
  • คุณวุฒิ วิรเศรณี (มดโยธารุ่นที่ 18)
  • คุณศรีรัตน์ เต็มสิรินัยและครอบครัว
  • คุณศวิสาข์ ภูษิรัตน์
  • คุณศักดา วีรกุล
  • คุณศิริชัย รุ่งเรืองเสถียร (มดเคมี รุ่นที่ 18)
  • คุณศิริชัย รุ่งเรืองเสถียร (มดเคมีรุ่นที่ 1)
  • คุณศิรินทร ทองแสง รุ่นที่ 2 ภาคเครื่องมือ
  • คุณศิริพงศ์ เรไธสง
  • คุณศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์
  • คุณศุภกิจ มารคนฤมาน (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 8)
  • คุณศุภชาติ มัธยม
  • คุณสกุลฉัตร ศิริจิรสุข (มดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 45)
  • คุณสถาพร โรจนหัสดิน (มดโยธารุ่นที่ 13 ) 
  • คุณสถาพร โรจน์หัสดิน (มดโยธารุ่นที่ 13)
  • คุณสนธยา สุรบรรณ์ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 38)
  • คุณสนธิ ดำรงศิลป์ (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณสบโชค วิสาจินต์
  • คุณสมเกียรศ โยธา รุ่น 19
  • คุณสมเดช งามกมลรัตน (วิศวกรรมศาสตร์ วิศวโยธา รุ่น 12)
  • คุณสมโชค จิราจินต์
  • คุณสมโภชน์ ธนพิรุณธร (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณสมโภชน์ ธนพิรุณธร (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณสมควร ถมยาแก้ว
  • คุณสมชัย ไกรครุฑรี (มดเครื่องกลรุ่นที่ 5)
  • คุณสมชัย องค์วณิช (เคมีรุ่นที่ 1)
  • คุณสมชัย องค์วณิชย์ (มดเคมีรุ่นที่ 1)
  • คุณสมชาย ปัญญาอิ่มแก้ว (ฟิสิกส์ รุ่นที่ 24)
  • คุณสมชาย มนัสเกียตรกุล (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณสมถวิล กลุพัฒน์สุวรรณ์
  • คุณสมนึก ชินภานุวัฒน์ มดเคมี
  • คุณสมนึก บำรุงสาลี (มดโยธารุ่นที่ 21)
  • คุณสมบัติ เสนาวิน
  • คุณสมบูรณ์ เตชะศรีวรกุล รุ่นที่ 28 ภาคเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
  • คุณสมบูรณ์ ปริญาประเสริญ รุ่นที่ 28 ภาคเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
  • คุณสมประสงค์ อุทิศ (มดเคมีรุ่นที่ 2)
  • คุณสมพงศ์ จารุโชคทวีชัย (รุ่นที่ 4 ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์)
  • คุณสมพจน์ ขจรประดับกุล (มดเคมีรุ่นที่ 7)
  • คุณสมพจน์ วิศิษย์ศักดิ์วาสิน (รุ่นที่ 32 ภาคไฟฟ้า)
  • คุณสมพร คำนุ้ย 
  • คุณสมพล ตันติอมรพงษ์ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 26)
  • คุณสมภพ เพชรคล้าย
  • คุณสมภพ วงศ์สมุทรนที (มดวศ.เคมี รุ่นที่ 27)
  • คุณสมภพ วิทย์วรสกุล (รุ่น 28 ภาคเครื่องกล)
  • คุณสมศักดิ์ จีระเสมานนท์ (มดเคมีรุ่นที่ 4)
  • คุณสมศักดิ์ วิริโยทัย (มดเคมี รุ่นที่ 1)
  • คุณสมิทธ์ ชาติอาสา (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • คุณสริญญา โรจนรุ่งทวี
  • คุณสว่าง เลิศถิรสุนทร
  • คุณสัญชัย เจริญตะคุ (มดครุโยธารุ่นที่ 16)
  • คุณสันติ-คุณสุนิสา พัฒนวิชัย
  • คุณสาธิต อุตสาหะ (รุ่น 38 ภาคเครื่องกล)
  • คุณสารินทร์ ภูมิรัตน์
  • คุณสำราญ ไทยรัมย์ (รุ่นที่ 6 ภาคสิ่งแวดล้อม)
  • คุณสิทธิ ถิรมนัส
  • คุณสิทธิกร เต็งเกียรติ์ตระกูล (วิศวะโยธารุ่นที่ 19 )
  • คุณสิทธิ์ศักดิ์ พิศทอง
  • คุณสิริมา วิโรจน์สกุลชัย (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • คุณสืบสาย ดาราธรรม (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณสุเมธ สุรบถโสภณ (มดโยธา รุ่นที่ 23)
  • คุณสุเมธ อังคะศิริกุล
  • คุณสุกานดา บุญญาธร
  • คุณสุกิจ ศิริยิ่งเจริญ
  • คุณสุขุม พึ่งไชยพัฒน์
  • คุณสุชาดา ไวยวุทธิ
  • คุณสุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ (มดจุลชีววิทยา รุ่นที่ 35)
  • คุณสุทธิพงค์ ภาสสกุล (มดวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 1)
  • คุณสุธี รักสันติภาพ (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณสุนันท์ ลิ้มนิธิธรรม
  • คุณสุนันทา เสนาวิน
  • คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ รุ่นที่ 16 ภาคอุตสาหกรรม
  • คุณสุพรรณ ทองใบ (มดเคมี รุ่นที่ 1)
  • คุณสุพิชญา ปุญวิภากุล
  • คุณสุพิมล เลี่ยวศิริชัย
  • คุณสุภาณี เลิศไตรรักษ์
  • คุณสุภาณี -คุณธัญวรัตน์-ดช.ธีรัตม์ จำนงนรวุฒิ
  • คุณสุภาพร กลกิจเกรียงไกร (มดไอที ป.โท รุ่นที่ 42)
  • คุณสุรเดช จิรฐิติเจริญ (มดโยธารุ่นที่ 22)
  • คุณสุรกิจ โชคพิบูลย์ไพศาล
  • คุณสุรชัย เลิศธีรกุล (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณสุรพล อัศววิรุฬหการ (มดเครื่องกลรุ่นที่ 16)
  • คุณสุรศักดิ์ จรุชัยนานนท์ (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณสุรัสวดี หุ่นพยนต์
  • คุณสุรางค์ ณีรพงษ์
  • คุณสุรางค์ นีลพงษ์
  • คุณสุวรรณี เย็นฉ่ำ (มดคณิตศาสตร์รุ่นที่ 32)
  • คุณสุวรรณี วงค์จันทร์
  • คุณสุวัฒน์ เณรโต (มดอุตสาหกรรมรุ่นที่ 18)
  • คุณสุวัฒน์ เตยวัฒนะชัย รุ่น 15 ภาคเครื่องกล คณะวิศวกรรม
  • คุณสุวิไล นราวิริยะกุล
  • คุณสุวิชาญ นิลอนันต์ (มดไฟฟ้า 18)
  • คุณอคัมย์สิริ พูนธนวงษ์
  • คุณอดิศร ศิริคำ (มดอิเลคทรอนิคส์ รุ่นที่ 10)
  • คุณอธิสา, ณรงค์ฟทธิ์, โอปอลล์ สุทะธวาวัน
  • คุณอนันต์ เกตุเอม (มดโยธารุ่นที่ 9)
  • คุณอนันตพร ศิริทิพย์ (มดเคมี รุ่นที่ 1)
  • คุณอภิชาติ รัศมี
  • คุณอภิลักษณ์ สุทธิพัฒนางกูร
  • คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล (มดอุตสาหการ รุ่นที่ 17)
  • คุณอรรัมภา คงงาม
  • คุณอรศรี ศรีระษา
  • คุณอร่าม ชูตระกูล
  • คุณอริคม อมรมรกต (รุ่น 19 ภาคเคมี)
  • คุณอรุณี วิริยะจิตรา (มดศิลปศาสตร์รุ่นที่ 25)
  • คุณอัญชลี ดาวศุภโรจน์ (วิศวะไฟฟ้ารุ่น 11)
  • คุณอัมพิกา เกตุกราย
  • คุณอาคม นับถือเนตร (มดเครื่องกลรุ่นที่ 6)
  • คุณอาจหาญ ทวีผลเจริญ (รุ่นที่ 36 ภาคโยธา)
  • คุณอารี ธีระวรกุล (PJM6)
  • คุณอำนาจ สุอุทัย (มดเคมีรุ่นที่ 3)
  • คุณอำพล (081 452 7509)
  • คุณอิทธิศักดิ์ คล้ายมงคล (มดพลังงานรุ่น 41)
  • คุณอิสรีย์ นลีนธรรมรัชต์
  • คุณอุดม กสินาชีวะ (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 3)
  • คุณอุฬาร อุฬารตินนท์
  • ชมรมเคมีบางมด
  • ชมรมมดตะวันออก
  • ด.ช.ชัยชาญ พงศ์ตัณฑกุล
  • ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล รุ่นที่ 28 ภาคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ดร.กิจจา เทพศิริ (มดศิลปศาสตร์รุ่นที่ 26)
  • ดร.จันทรา ทองคำเภา (มดเคมี รุ่นที่ 1)
  • ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
  • ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
  • ดร.ผ่องศรี เวสารัส
  • ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
  • ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
  • ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
  • ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
  • น.ส.สุธินี โสภณพงษ์
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาสารสนเทศ
  • นายเกษทวัช พ่องเพิ่ม
  • นายธีรศักดิ์ อุบลนุช (มดเคมีรุ่นที่ 25)
  • นายพร้อมพงษ์ ตาลเศวต (มดเคมีรุ่นที่ 17)
  • นายสมโชค จิราจินต์ (รุ่นที่ 19 ภาคไฟฟ้า)
  • นายอนันต์ ตั้งเสถียรกิจ (มดเคมีรุ่นที่ 23)
  • นายอพีรภฆ์ ขันทะชวนะ (ภาควิศวกรรมเครื่องกล)
  • บจก.เวอร์แซท โซลูชั่น
  • บจก.แพนแปซิฟิก ปริ้นติ้ง(มด การพิมพ์ ป.โท)
  • บจก.ปิโตรเลียมแก๊ส (ลำลูกกา)
  • บจก.ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994
  • บจก.ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย)
  • บจก.ผดุงศิลป์วิศวการ
  • บจก.พระราม 2 การโยธา
  • บจก.พีเอสพี สเปเชียลตี้
  • บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
  • บจก.สหวิศว์ หล่อโลหะ(ME 15,CHEM ENG 20)
  • บจก.สุพรรณพาราฟินิค
  • บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
  • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
  • บมจ.ธนาคารทหารไทย 
  • บมจ.ธนาคารธนชาต 
  • บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด
  • บริษัท A.O.B. Mobile 
  • บริษัท Hobby Arrow Sols Co., Ltd. (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • บริษัท INNOVALUE  (มดไอที..)
  • บริษัท IRPC จำกัด 
  • บริษัท NDT Instrument (รุ่นที่ 1 ภาควิศวกรรมควบคุม)
  • บริษัท PCM ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
  • บริษัท PJM Family
  • บริษัท Vertex Enterprise (มดเคมีรุ่นที่ 5)
  • บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอท จำกัด (วิศวกรรมโยธา)
  • บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท เฟรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท เอ็มสแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนเนจเมนท์ จำกัด
  • บริษัท เอสซี แคริเออร์ จำกัด
  • บริษัท แพกษา จำกัด
  • บริษัท โกลบอล โทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด
  • บริษัท โฟโทนิคค์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
  • บริษัท คณาคาร จำกัด
  • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด
  • บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัด
  • บริษัท คอนสเทค กรุ๊ป จำกัด (อุตสาหการรุ่น 30)
  • บริษัท ทีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท ทีซีอินเตอร์ฟาร์ท (1190) จำกัด
  • บริษัท ธนโรจน์พาณิชย์ จำกัด
  • บริษัท ธูปพิเศษ จำกัด
  • บริษัท บางมดแท๊กซี่ จำกัด
  • บริษัท ผลิดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท พี เอ็ม ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท ศิวะเทสติ้ง แอนด์อินสเพ็คชั่น จำกัด
  • บริษัท สยาม เควีเอส จำกัด
  • บริษัท สามารถคอนเทค จำกัด
  • บริษัท สุรนารีแพทย์ภัณฑ์ จำกัด (มดอุตสาหการรุ่นที่ 9)
  • บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซัพพลาย จำกัด
  • บริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • บ้านสีชมพู โตโน่ เกรซ
  • ผศ.กัณทิพย์ รัตนชาติชูชัย
  • ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (มดไฟฟ้ารุ่นที่ 16 )
  • ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
  • ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
  • ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรตรี
  • ผศ.พยูร เกตุกราย (มดอุตสาหการรุ่นที่ 1)
  • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ชั้น 4)
  • พ.อ.ประสิทธิ์ งามดี (มดเครื่องกลรุ่นที่ 12)
  • พระสมุชานศักดิ์ ศรีม่วง
  • พระสมุน ชาญศักดิ์ (วัดกลางบางซื่อ)
  • พันเอกนายแพทย์ กสานติ์ สีตลารมณ์
  • มด TOT
  • มดเคมีรุ่นที่ 13
  • มดเครื่องกล รุ่นที่ 10
  • มดโทรศัพท์ 21 รุ่นที่ 21 ภาคไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มดโยธา รุ่นที่ 34
  • มดโยธา รุ่นที่ 36
  • มดโยธารุ่นที่ 34
  • มดโยธารุ่นที่ 36
  • มดโยธารุ่นที่ 37
  • มดโยธารุ่นที่ 9
  • ร.ศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ (วิศวะโยธารุ่นที่ 8)
  • รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
  • รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
  • รศ.ดร.เอก - ผศ.ดร.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
  • รศ.ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
  • รศ.ดร.วนิดา พวกุล
  • รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
  • รศ.ดร.สุปาณี ลิ้มสุวรรณ
  • รศ.ดร.สุวิทย์, รศ.ดร.วารุณี และคุณวสุ เตีย
  • รศ.นราพร หาญวจนวงศ์
  • รศ.บันเทิง สุวรรณตระกูล
  • ร้านทริปเปิล (BBB)
  • ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
  • ศ.ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
  • ศิษย์เก่าเคมี รุ่น 16 (มดเคมีรุ่นที่ 16)
  • ศิษย์เก่าเคมีรุ่น 10
  • ศิษย์เก่าเคมีรุ่น 13
  • หจก. ลิขิตศิลป์ (คุณปรัชญา ภัทรศิษฐ์สันธ์ มดอุตสาหการรุ่นที่ 3 )
  • หจกศรีนครินทร์ 89
  • อ.เกษม เลิศรัตน์
  • อ.นันทา พิชัยพัฒนโสภณ (มดศิลปศาสตร์รุ่นที่ 30)
  • อ.ปัญญานีย์ พราพงษ์
  • อ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว
  • อ.สันติ พรายงาม
  • Yogin Qna

ปรับปรุง ณ วันที่ 17 พ.ย. 2553